คำอธิบายระบบ


ตัวแปรระบบมีดังนี้

Sever Seed: ถูกสร้างขึ้นตอนสมัครสมาชิกจากเซิฟเวอร์
Public Seed: เราใช้ตัวนี้จากเวลาเครื่องเป็น TimeStamp
Nonce: สุ่มตัว 1 - 100 โดยใช้เว็บกลางจาก Random.Org

เช็คความแฟร์ของเกม